half

[hɑːf] [hæf]

n. 一半,二分之一;半场,半局;(足球、橄榄球等的)中场队员;<英,非正式>半品脱;<英,非正式>儿童半票;<英>半学年,一学期;(高尔夫)一穴击球得分与对手相等

pron. 一半;(时间)……点半(=half past);大量,许多

det. 一半

adj. 一半的;不完整的,部分的

adv. 一半地,接近一半地;部分地,不完全地;极其,非常(强调情况很糟);一半……血统地

【名】 (Half)(英)哈夫,(德)哈尔夫,(阿拉伯)哈勒夫(人名)

[ 复数:halves]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-05-28 12:58:49 2023-05-28 12:37:04 2023-05-28 14:29:40 2023-05-28 13:17:20 2023-05-28 14:12:16 2023-05-28 12:42:15 2023-05-28 13:17:31 2023-05-28 12:42:06 2023-05-28 12:33:49 2023-05-28 13:19:32 2023-05-28 13:00:22 2023-05-28 12:44:50 2023-05-28 13:54:45 2023-05-28 14:06:04 2023-05-28 14:09:52 2023-05-28 12:19:28 2023-05-28 12:35:50 2023-05-28 12:44:20 2023-05-28 14:06:34 2023-05-28 13:23:05